ВОБРАЗ БЕЛАРУСІ Ў ТВОРЧАСЦІ АДАМА МІЦКЕВІЧА45 (Белоруссия)

СодержаниеУВОДЗІНЫ 3
ГЛАВА І. АНАЛІЗ ПАХОДЖАННЯ А.МІЦКЕВІЧА ЯК ПЕРАДУМОВЫ З'ЯЎЛЕННЯ ВОБРАЗА БЕЛАРУСІ Ў ЯГО ТВОРЧАСЦІ 5
1.1.Жыццёвыя повязі Адама Міцкевіча з Беларуссю 5
1.2. Адносіны А.Міцкевіча да беларускай мовы 8
ГЛАВА ІІ. ВОБРАЗ БЕЛАРУСІ Ў ТВОРЧАСЦІ АДАМА МІЦКЕВІЧА 11
2.1. Паэтычнае асэнсаванне беларускіх легенд у творчасці А. Міцкевіча 11
2.2. Увасабленне Радзімы паэта ў яго санетах 14
2.3. Адлюстраванне беларускіх святаў і абрадаў у творы А.Міцкевіча "Дзяды" 17
ЗАКЛЮЧЭННЕ 22
СПІС ЛІТАРАТУРЫ 24

ВведениеМіцкевіч належыць усяму свету, чалавецтву. Вельмі важлівым з'яўляецца пытанне пра ўспрыманне постаці паэта i яго спадчыны кажным чалавекам, чытачом і таксама агульнапрызнанымі літаратуразнаўцамі. Аб'ектыўна яно не можа быць ва ўciм адэкватным польскаму ўспрыманню Міцкевіча. Аднак без гэтага як формы самапазнання нi палякам, ні беларусам не абысціся. Двухбаковае ўспрыманне вялікага паэта двума народамі патрэбна iм дзеля асэнсавання ўласнага шляху ў супольнай гісторыi, дзеля ўзаемаразумення i ўзаемапазнання - ў Міцкевічу i праз Міцкевіча.
Польскае міцкевічазнаўства прайшло ў cвaiм развцці не адзін віток- ад падрыхтоўча-дапаможнай сістэматызацыі матэрыялаў i апісальна-факта графічных назіранняў да прац, прафесійна засяроджаных, аналітычна заглыбленых i мэтанакіравана змястоўных i, па сутнасці, утварыла той інтэлектуальны патэнцыял, які здольны да пранікнення ў прыроду таленту вялікага наваградчаніна, да разумення яго Гістарычна-духоўнай місіі на Зямлі.
Калі звяртацца да агляду літаратуры па тэме даследавання, то варта зазначыць, што толькі ў дзевяностыя гады, акрамя мноства публікацый у навуковых зборніках, з'явіліся асобныя выдайннi даследаванняў: "Адам Міцкевіч- Пан Тадэвуш" Б. Арнатовіча, "Далістападаўскі рамантызм Міцкевіча" Б. Допарта, "Спаведніцы" Міцкевіча i Фрэдры" Б. Закшэўскага, "Mіцкевіч" Я. Лукашэвіча, "Пра лірычную з'яву Адама Міцкевіча" Д. Севярына, "Адам Міцкевіч у pycкix i савецкіх водгуках" Е. Свідзіньскага, "Міцкевіч: біяграфічная аповесць" 3. Судольскага, "Дзяды" Адама Міцкевіча" М. Цеслi- Карытоўскай, "Балады i рамансы" Адама Міцкевіча" М. Цыкоўскай, "Літаратурная наменклатура ў творчасці Адама Міцкевіча" Л. Шэўчык і інш. Сярод літаратуразнаўчых прац васьмідзесятых гадоў, можна вылучыць кнігі В.Вайнтраўба "Паэт i прарок" i 3. Кэмпіньскага "Міцкевіч герметычны", а таксама ранейшыя даследаванні такіх aўтapaў, як Л. Падгорскі-Аколаў, С. Пігань, Ч. Згажэльскі, М. Яніан.
Беларускае ж літаратуразнаўства змагло ўзбіцца толькі на адну манаграфію Алега Лойкі - "Адам Міцкевіч i беларуская літаратура", якая ўбачыла свет амаль сорак гадоў таму. Нешматлікія юбілейна-святочныя артыкулы i працы канстатуючага апісальнага зместу, якія маюць пераважна аксіяматычны характар, могуць быць здабыткам xiба штo бібліяграфічнай інфармацыі, не болей.
Менавіта зыходзячы з таго факту, што творчсць Адама Міцкевіча яшчэ не дастаткова падрабязна вывучана і апісана ў беларускім літаратуразнаўстве, а таксама зыходзячы з важнасці вывучэння яго творчасці як пэўнага этапу развіцця беларускай і сусветнай літаратуры, можна сцвярджаць пра актуальнасць тэмы ("Вобраз Беларусі ў творчасці А.Міцкевіча"), абранай намі для даследавання ў дадзенай курсавой рабоце.
Мэта работы: даследаваць увасабленне вобраза Беларусі ў творчасці А.Міцкевіча.
У адпаведнасці з актуальнасцю і мэтай можна вылучыць наступныя задачы даследавання:
" Прасачыць жыццёвыя повязі Адама Міцкевіча з Беларуссю і яго адносіны з беларускай мовай;
" Разгледзець паэтычнае асэнсаванне беларускіх легенд у творчасці А. Міцкевіча;
" Апісаць увасабленне Радзімы паэта ў яго санетах;
" Прасачыць адлюстраванне беларускіх святаў і абрадаў у творы А.Міцкевіча "Дзяды".
Аб'ект даследавання: творчасць Адама Міцкевіча.
Прадмет даследавання: адлюстраване Беларусі ў творчасці Адама Міцкевіче.
Список литературы1. Аляшчэня, М.М. Этнічнае і нацыянальнае ў паэме Адама Міцкевіча "Пан Тадэуш". - У кн.: Вечныя праблемы і вобразы ў творчасці Адама Міцкевіча. - Брэст. - 1998. - С. 396 - 400.
2. Вечныя праблемы і вобразы ў творчасці А.Міцкевіча: зб. матэрыялаў Міжнар. навук-тэарэт. канф. "Асоба і творчасць А.Міцкевіча ў кантэксце сусветнай літаратуры. - Брэст, Выд-ва Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. - 1998. - 489 с.
3. Багдановіч, І.Э. Авангард і традыцыя: беларуск. паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння/ І.Э.Багдановіч. - Мн. - Беларус. навука, - 2001. - 387 с.
4. Беларуская літаратура: вучэб. дапам. для 10 кл. агульнаадукац. школ з профільным і паглыбленым вывучэннем беларус. літ. ліцэяў, гімназій. - Мінск.: Нар. Асвета.- 2001. - 574 с.
5. Каваленка, В.А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць. - Мн., - 1975. - 254 с.
6. Кенька М. Рамантычны пераклад "Пана Тадэуша" /М.Кенька // Роднае слова. - 1999. - №9. - С. 12 - 16.
7. Мархель, У.І. Сумежжа лучнасці і разрыву з радзімай. Лёс і спадчына Адама Міцкевіча / У.І.Мархель // Роднае слова. - 1998. - №11. - С. 5.
8. Мархель У.І. "Ты як здароўе…" Адам Міцкевіч і тэндэнцыі адраджэння беларускай літаратуры. - Мн.: Бел. навука, 2003. - 125 с.
9. Мархель, У.І. Шлях да Беларусі: Адам Міцкевіч - прадвеснік адраджэння беларускай літаратуры /У.І.Мархель. - Мінск. - Беларус. навука. - 2003. - 123 с.
10. Мірачыцкі, Л.П. Светлым ценем А.Міцкевіча: эміграцыя з Наваградчыны /Л.П. Мірачыцкі. - Мн.: Бацькаўшчына. - 1994. - 63 с.
11. Міцкевіч, А. Выбраныя творы / А.Міцкевіч. - Мн., - Беларус. кнігазбор. - 2003. - 637 с.
12. Міцкевіч, А. Пан Тадэуш. - Мн., Беларускі фонд культуры. - 1998. - 175 с.
13. Несцяровіч, Я. Беларусь у паэме Адама Міцкевіча "Пан Тадэуш" /Я.Несцяровіч // Роднае слова. - 2002. - №2. - С. 30-31.
14. Пракопчык, Б. Вяртанне ў Чамброва: сядзіба, якая лічыцца правобразам Сапліцова ў паэме Адама Міцкевіча/ Б.Пракопчык //Звязда. - 2008. - 19 красавіка. - С. 5.
15. Праскаловіч, В. Народна-выхаваўчыя ідэі ў паэме Адама Міцкевіча "Пан Тадэуш"/ Б.Пракопчык //Роднае слова. - 1999. - №8. - С. 46-53.
16. Смаль, В.М. Вайна 1812 года і пытанне нацыянальнага жыцця беларусаў у паэме Адама Міцкевіча "Пан Тадэуш". - У кн.: Вечныя праблемы і вобразы ў творчасці Адама Міцкевіча. - Брэст. - 1998. - С. 156-160.
17. Талочка, М. Мы выйшлі на шпацыр з панам Адамам. Пра Адама Міцкевіча / М.Талочка // Звязда. - 1997. - 24 снежня. - С. 21-22.
18. Уланава, Г. Каб адчуць сутнасць духу, роднай мовы мелодыю слухай /Г. Уланава // Наша слова. - 2008. - № 21. - С. 2-3.
19. Чаропка, В. Лёсы ў гісторыі /В.Чаропка. - Мінск: Беларусь, 2005. - 559 с.
20. Цвірка, К. Камяні тых сядзібаў: шляхі паэтаў ХІХ стагоддзя /К.Цвірка. - Мн. - Маст. літ., - 2004. - 300 с.
21. Шах Таццяна "Я маю край, Радзіму дум сваіх…"/Т.Шах // Роднае слова. - 2007. - №8. - С.49-51.
22. Штэйнер, І.Ф. Шматмоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя /І.Ф.Штэйнер. - Мн.: Бел.навука, - 2002. - 171 с.
23. Шыдлоўскі Сяргей. Шляхецкі этас у творах А. Міцкевіча і Я. Баршчэўскага "Шляхціц Завальня" /С.Шыдлоўскі// Acta albaruthenic: Навуковы зборнік. Выпуск пяты. - Мн.: Права і эканоміка, 2005. - С. 177-182.