РЭАЛІЗАЦЫЯ РЭФОРМЫ П.Д. КІСЯЛЁВА45 (Белоруссия)

СодержаниеУВОДЗІНЫ………………………………………………………………..2
ГЛАВА І. СТАН СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ І ФАРМІРАВАННЕ ПЕРАДУМОЎ РЭФОРМЫ Ў 1800-1840-х гг………………………………..4
1.1. Паступовае нарастанне сацыяльных супярэчнасцяў у сельскай гаспадарцы разгледжанага перыяду………………………………………….4
1.2. Асаблівасці становішча дзяржаўных сялян на Беларусі……….10
ГЛАВА ІІ. РЭАЛІЗАЦЫЯ РЭФОРМЫ П.Д. КІСЯЛЁВА…………….13
1.1. Асоба П.Д. Кісялёва………………………………………………13
1.2. Рэформа сістэмы кіравання дзяржаўнымі сялянамі……………15
1.3. Палітыка "апякунства" над дзяржаўнымі сялянамі……………16
1.4. Люстрацыя дзяржаўнай маёмасці………………………………..17
ГЛАВА ІІІ. ВЫНІКІ РЭФОРМЫ……………………………………….23
ЗАКЛЮЧЭННЕ………………………………………………………….27
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ…………………………….29

ВведениеВывучэнне гісторыі беларускага сялянства мае вялікае навуковае значэнне, дазваляе пашырыць разуменне дзеяння агульных заканамернасцяў, уласцівых феадальнаму спосабу вытворчасці, а з іншаа боку зразумець у чым выяўлялася своеасаблівасць феадальнага ладу ў канкрэтна-гістарычных умовах Беларусі, што своеасаблівага ўнесла беларуская эканоміка ў агульны працэс станаўлення і развіцця феадальнага спосабу вытворчасці.
Актуальнасць вывучэння тэмы ("Рэформа П.Д.Кісялёва") заключаецца, па-першае, у тым, што яна малавядомая; па-другое, з прычыны яе значнасці ў працэсе вырашэння агульнасялянскага пытання; па-трэцяе, таму што ў заходніх губернях Расіі, у тым ліку і на Беларусі, яна была болыш глыбокай і па свайму зместу, і па выніках, чым у Цэнтральнай Расіі. Гэта тлумачылася вастрынёй сялянскага пытання ў беларускіх губернях. Царскі ўрад хацеў хутчэй сцерці розніцу паміж узроўнем развіцця далучаных губерняў і Расіі, прытушыць выбуханебяспечныя тэндэнцыі, баяўся зліцця сялянскіх хваляванняў са шляхецкім рухам.
Добра распрацаванымі ў гістарыяграфіі Беларусі з'яўляюцца праблемы становішча сялян, іх павіннасцяў і падаткаў. Адпаведна на высокім узроўні ў рэцэнзуемай кнізе разгледжаны пытанні запрыгоньвання сялянства ў XIV-XVI ст. (М.Ф.Спірыдонаў), зменаў, якія адбываліся ў іх становішчы ў наступныя часы (З.Ю.Капыскі, В.І.Мялешка, П.А.Лойка, У.А.Сосна). На жаль, некранутай засталася тэма сялянаў, якія жылі на землях, што належалі гарадам ці асобным мяшчанам.
Розныя феадальныя павіннасці сялян аналізуюцца М.Ф.Спірыдонавым, З.Ю.Капыскім, В.Ф.Голубевым і П.А.Лойкам. Добра паказаны пераход ад пазямельнага абкладання паншчынай праз падымнае да падушнага.
З тэмай землеўладання і павіннасцяў цесна звязаны сюжэты па аграрных рэформах. Выразнасць, з якой выкладзены сутнасць рэформы сярэдзіны XVI ст. і асаблівасці яе правядзення выкладаецца ў працы М.Ф. Спірыдонава.
Сутнасць рэформы П.Д. Кісялёва і яе асаблівасці ў беларускіх губернях удала раскрыты В.Э. Загарульскай і У.А. Соснам.
Мэта даследавання заключаецца ў тым, каб даследаваць асноўныя аспекты і асаблівасці рэформы П.Д.Кісялёва.
У адпаведнасці з мэтай і актуальнасцю тэмы прадстаўляецца магчымым вызначыць асноўныя задачы даследавання:
1. Прааналізаваць адпаведную літаратуру па тэме даследавання;
2. Апісаць стан развіцця сельскай гаспадаркі ад пачатку да сярэдзіны ХІХ стагоддзя;
3. Разгледзець аспекты рэалізацыі рэформы П.Д.Кісялёва;
4. Адзначыць асноўныя вынікі праведзенай рэформы
Прадметам даследавання з'яўляецца развіццё гістарычных падзей сярэдзіны ХІХ стагоддзя.
Аб'ектам даследавання ў сваю чаргу з'яўляецца рэформа П.Д.Кісялёва.
Список литературы1. В.I. Голубовiча.-Мн., 2005, -с 584.
2. Гiсторыя Беларусi канца XVIII - пачатку XX ст. у дакументах i матэрыалах Гicторыя Беларусi у кантэксце сусветных цiвiлiзацый. /Пад рэд.. Хрэстаматыя / уклад., навуковы рэдактар А.Ф. Смалянчук. - Вiльня: ЕГУ, 2007. - 302 с.
3. Гicторыя Беларусi: у 2ч. /Под рэд. Новiка Я.К., Марцуля Г.С. -Мн., 1998. - 400 с.
4. Гісторыя сялян Беларусі: У 3 т. Т.1. Гісторыя сялян Беларусі ад старажытнасці да 1861 года /Анішчанка Я.К., Галенчанка Г.Я./Пад рэд. В.І.Мялешкі. Мн.: Бел. навука, - 1997, - 431 с.
5. Загорульская С. Проведение реформы Киселёва в Белоруссии (40-50-е гг. ХIХ в.) //Веснік БДУ. - Сер.3. - 1987. - №1. - С. 22-24.
6. История Беларуси. Учеб. пособие /Под ред. Кохановского А.Г. и Яновского О.Я. -Мн., 1997. -448 с.
7. Ковкель И.И., Ярмусик Э.С. История Беларуси с древнейших времен до нашего времени. - Мн. 2002. - 592 с.
8. Кожевникова Н.Н. Материалы ревизий как источник для изучения состава и динамики крестьянского населения Беларуси в конце XVII - пер. половине XIX века. - В кн.: Вопросы истории. Вып. 11, - Мн., - 1984, - С.142 - 151.
9. Козловский П.Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII - первой половине XIX в. - Мн., 1982, - "Наука и техника". - 204 с.
10. Латышонак А., Мірановіч Я., Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны XVIII ст. да пачатку XIX ст., - Вільня: Інстытут беларусістыкі; Беласток: Беларускае гістарычнае таварыства, 2010. - 368 с.
11. Нарысы гiсторыi Беларусi. /Пад рэд. М.П. Касцюка: У 2-х ч. Мн. 1994, 1995. - 500 с.
12. Панюціч В.В. Абеззямельванне сялян Беларусі перад адменай прыгону (40-50-х гг. ХІХ стагоддзя) //Весці АН Беларусі. Сер. гуманітарных навук, - 1995, - №4, - С.53-59.
13. Радзюк А.Р. Канфіскацыя прыватнай уласнасці на Беларусі ў канцы XVIІI - пер. палове XIX ст.: аўтарэферат дыс. /А.Р. Радзюк. - Мн., Бел. дзярж. ун-т, - 2006. - 20 с.
14. Саракавiк I. А. Гiсторыя Беларусi у кантэксце сусветнай гiсторыi. Мн., 2006. - 456 с.
15. Сосно В.А. Складывание сословия государственных крестьян в конце XVIII - пер. половине XIX века. - В кн.: Вопросы истории. Вып. 8, - Мн., - 1980, - С.58 - 85.
16. Сосна У.А. Спецыяльныя катэгорыі сялянства Беларусі у канцы XVIII - першай палове XIX ст.//Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў РБ. Ч. I. - Мн., - 1994, - С. 88 - 95.
17. Сосна У.А. Сялянства і грамадска-палітычная барацьба на Беларусі ў канцы XVIII - першай палове XIX ст. //Веснік БДУ. Сер.3. - 1999, - С. 14-17, - №3.
18. Сосна Ул. Царскія падараванні сялян на Беларусі і іх сацыяльна-палітычныя наступствы // Беларускі гістарычны часопіс, - 1999, - №2, - С.14-18.
19. Сосна Ул. Дзяржаўныя сяляне на Беларусі ў канцы XVIII - першай палове XIX// Беларускі гістарычны часопіс, - 1996, - №2, - С.58-71.
20. Улащик Н.Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861г. в Литве и Западной Белоруссии. Минск, 1965. - 261 с.
21. Хрестоматия по истории Белоруссии: с древнейших времен до 1917 г. /А.П. Игнатенко, В.Н. Сидорцов. - Мн., 1977. - 469 с.
22. Чигринов П.Г. Очерки истории Беларуси: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. -Мн.: Вышэйшая школа, 2004. - 463 с.
23. Чепко В.В. Сельское хозяйство в Белоруссии в XVIII - первой половине XIX века. - Мн. - 1982. - 190 с.
24. Эканамічная гісторыя Беларусі: Вуч. дапаможнік /В.І.Галубовіч, Р.І. Ермашкевіч, Г.П. Бушчык і інш. Пад рэд. праф. В.І. Галубовіча. - Мн.: ВП "Экаперспектыва". - 454 с.
25. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т.3. Гімназіі - Кандэнцыя / Беларус. Энцыклапедыя /Рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. - Мн.: Бел ЭН, - 1996, - 527 с.