Культурно-мистецьке життя Ніжина у другій половині ХХ століття (Украина)

Содержание
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Загальні тенденції розвитку культурно-мистецького життя Ніжина в першій половині ХХ століття 6
1.1. Історія становленні провідних мистецьких установ Ніжина 6
1.2. Просвітницька діяльність культурних осередків та видатних представників мистецької інтелігенції міста 18
РОЗДІЛ 2. Культурно-мистецьке життя Ніжина у другій половині ХХ століття 39
2.1. Ніжинське училище музики і мистецтв ім. М.Заньковецької в становленні культурних традицій міста 39
2.2. Педагоги та випускники училища та їх роль у розвитку музичної культури України 53
2.3. Творчі колективи у мистецькому житті Ніжина 61
ВИСНОВКИ 73
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 76
ДОДАТКИ 80

ВведениеАктуальність теми дослідження. У роки незалежності України українці серйозно й доскіпливо почали займатися вивченням історії рідної країни, ліквідовувати її білі плями, які з'явилися в результаті перекручування та замовчування фактів. Актуальність дослідження зумовлена недостатньою вивченістю культурно-мистецького життя Ніжина ХХ століття в аспекті проведеного відкриття мистецьких осередків, відсутність праць про видатні постаті.
Та все ж потрібно пам'ятати: незнання історії власного народу веде до повторення вже скоєних помилок.
Ніжин! Миле, ніжне, таке непросте, але надзвичайно рідне й дороге місто. Колись найбільше й найбагатше в усій Лівобережній Україні! Мудре й помірковане, винахідливе й підприємливе, високопатріотичне й героїчне! Воно приймало всіх, хто приходив сюди з чистим серцем і бажанням жити тут та захищати його землю від ненаситних загарбників.
Територія Ніжина не раз була ареною бурхливих історичних подій. Випускник Ніжинського юридичного ліцею, відомий письменник М. В. Гербель писав про Ніжин: "В старі часи він не раз бачив в своїх мурах галасливі з'їзди малоросійського лицарства, не раз відбувалися біля нього криваві січі, мури його витримували криваві облоги".
Відомий український письменник і державний діяч Володимир Винниченко казав, що історію України не можна читати без заспокійливого засобу.
Повною мірою ці слова стосуються й Ніжина.
Важка, трагічна й героїчна доля ніжинців минулих століть. Знайомлячись з минувшиною нашого краю, здається, що читаєш книгу жахів. І все ж, як добре, що знайшлися небайдужі люди, закохані в рідне місто, щирі патріоти свого краю, які крихітка до крихітки, зернятко до зернятка збирали докупи історичні факти та події, доки не написалася історія Ніжина. А писалася вона довгі 20 століть. Писалася залишками кісток мамонта, археологічними знахідками, свідченнями очевидців історичних подій, уродженців міста та його численних гостей. Одним з чи не найперших літописців історії рідного міста був ніжинець Р. Ракушка - Романовський, автор "Літопису Самовидця" (XVII століття).
У вивчення минулого Ніжинщини внесли свій вклад історик і етнограф О. Шафонський, російський археолог Д. Самоквасов, історик та археолог В. Ляскоронський, історики Ф. Гумилевський, І. Павловський, М. Погодін, М. Карамзін, М. Нєчкіна, Д. Іловайський, М. Максимович, О. Лазаревський; мистецтвознавець, уродженка Ніжина Є. Спаська, філолог і палеограф О. Гоузинський та ін. Вдячна ніжинська земля за вивчення та збереження історії міста Вальтеру Ріхардовичу Фогту-німцю, викладачеві Ніжинської гімназії (пізніше ніжинському архіваріусу), завдяки активній діяльності котрого був заснований, а пізніше й збережений, Ніжинський відділ Державного архіву Чернігівської області. Починаючи з лютого 1920 р., Фогт опікувався долею ніжинських архівних документів, працював один, інколи, навіть без зарплати й пайка, у бруді й холоді. Лише завдяки йому були врятовані архіви повітової земської управи, поштової станції, інституту кн. Безбородька (загалом близько 120 фондів). Активну участь у вивченні історії Ніжина брав студент Ніжинського інституту народної освіти, пізніше головний нумізмат Ермітажу та мистецтвознавець, І.Г. Спаський.
Численні археологічні розкопки в ніжинській землі проводив викладач Ніжинського історико-філологічного інституту професор М.І. Лілеєв. Захоплювався історією нашого міста етнограф Д.П. Делафліз -"ніжинський француз".
Новизна роботи полягає в комплексному аналізі історичних та сучасних фактів щодо культурно-мистецького життя Ніжина як осередку культури Чернігівщини.
Мета роботи полягає у виявленні особливостей, історичних фактів та виявити характерні особливості формування мистецьких кадрів мистецького закладу Ніжинського училища культури та мистецтва імені М.Заньковецької.
Предмет дослідження - розвиток культурно-мистецького життя Ніжина на прикладі дослідження історії появи і формування Ніжинського училища культури та мистецтва імені М.Заньковецької
Об'єкт дослідження - культурно-мистецьке життя мистецького закладу Ніжинського училища культури та мистецтва імені М.Заньковецької.
Завдання роботи:
- проаналізувати та систематизувати історіографічні, мистецтвознавчі праці, а також матеріали періодичних видань;
- охарактеризувати роль училища у формуванні мистецьких кадрів;
- охарактеризувати діяльність відомих постатей училища;
- проаналізувати роль культурно-мистецького життя Ніжина для сучасності.
Джерельна база дослідження: використані архівні матеріали Відділу Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, документи, епістолярій.
Методи дослідження - збір наукової інформації, аналіз архівних матеріалів, узагальнення інформації
Теоретичне та практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали даної роботи можуть бути використані в процесі викладання історії музичного мистецтва.

Список литературыСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

1. Васильківський Г.Ніжинські бандуристи // Під прапором Леніна. - 11 червня. - 1971 р. - 4 с.
2. Васильківський Г.П. Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя - К.: Видавництво "Радянська школа", 1970. - 54 с.
3. Васюта О.П. Музичне життя на Чернігівщині у ХУШ -XIX ст..: істор.-культуролог. Дослідження. /Ред. О.Б. Коваленко. - Чернігів: РВК "Деснянська правда", 1997. - 212 с.
4. Викладачі Ніжинської вищої школи. Бібліографічний покажчик. Ч.1. 1820-1920 / Упорядник Гранатович Л.В. - Ніжин, 2001. - 243 с.
5. Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, ф. 1334, оп. 1, спр. 40.
6. Відділ Державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині, ф. 1334, оп. 1, спр. 52.
7. Дорохіна Л.О. Богослужебний спів в музичній культурі Чернігівщини на початку XX століття. - К., 2002.
8. Дубравін В.В. Народні пісні Чернігівщини / Записав В.В.Дубравін. - упор. В.Г.Дубравіна. - Чернігів, 2001.- 350 с.
9. Іконник В. М. "Ніч", вірші М. Гоголя // Хорові мініатюри. - К.: Музична Україна, 1981. - 70 с.
10. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, ф. ХХІІІ, спр.27.
11. Історія Ніжена мовою дат. Довідкове видання //гол. Упорядник М.П.Шкурко. - 2-ге видання. - Луцьк, 2004. - 104 с.
12. Ніжинщина (історико-економічний нарис). - К.: Книжкове вид-во, 1964. - 250 с.
13. Кавунник О.А До 25-річчя творчої діяльності фольклорно-сценічного гурту "Народна криниця" при НУКіМ ім. М. Заньковецької: "Фольклорно-сценічний гурт "Народна криниця". - Ніжин. 2006. - 8 с.
14. Кавунник О.А. З історії культурно-мистецького життя міста Ніжина. - Проблеми мистецтва, освіти і культури. Теорія і практика формування професійної компетентності суб'єктів педагогічного процесу: 36. наук. пр. - Харків, 2000. - С.51-57.
15. Кавунник О.А. З історії музичної освіти у Ніжинській вищій школі. - Там само. - 2000. - Психолого-педагогічні науки. - С.150-154.
16. Кавунник О.А. З історії та сьогодення мистецького Ніжина. // 36. наук праць НДІ Українознавства МОН України. -Т.6. - К.: 2005. - С. 215-219.
17. Кавунник О.А. Музичний світ М.Гоголя як джерело формування духовної культури студентської молоді. - Наукові записки // НДПУ. - 2003. - Психолого-педагогічні науки
18. Кавунник О.А. Ніжин музичний // Література та культура Полісся. - 1996. - Вип. 8. - С.146-149.
19. Кавунник О.А. Світ підкоряється лише тому, хто має Батьківщину. Світлій пам'яті Тимофія Докшицера присвячується. - Ніжин, 2006. - 75 с.
20. Кавунник О.А. Творчість Т.О.Докшицера у контексті українського та світового музично-інформаційного простору" //Український вимір Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. - № 5. - Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2006.
21. Кавунник О.А. Тимофій Докшицер - трубач-легенда. -2-ге вид., доп. - Ніжин: Міланік, 2007. - 111 с.
22. Кавунник О.А. Формування духовної культури студентської молоді засобами української музики. - Науковий щорічний журнал "Мова і культура": У 5-ти т. - Вип. 4. - Т. 5. -4. 1. - Київ, 2002. - С. 300.
23. Лащенко А. Проблеми дослідження вітчизняної хорової культури // Українське музикознавство: Науково-методичний збірник НМАУ ім. П.І. Чайковського. - К.: 1998. - С. 13-24.
24. Ляшенко Т.В. Пісенно-хорова культура Чернігівщини в 20-ті - 30-ті роки XX ст. // Література та культура Полісся. Вип. 18. / Відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко. - Ніжин, НДПУ, 2001. - С.192-196
25. Мельник М.К. "Над поліським краєм" // Пісні самодіяльних композиторів Чернігівщини - Чернігів, 1978 р.
26. Мельник М.К. Ку-ку // Пісні для шкільного хору без супроводу. - К.: Мистецтво, 1965. - 12 с.
27. Митці України. Енциклопедичний довідник. - К., 1992. - 847 с.
28. Морозов О.С. Біля витоків польської громади // Поляки в Ніжині: 36. стат. та матер. / Упоряд. Ф. Бєлінська. - К.: Знання України, 2002. - (Сер. "Ніжинська старовина"). - Вип.1. - 2002. - С. 37.
29. Морозов О.С. Брати Зосими ( До історії грецької громади в Ніжині) // Греки в Ніжині. Збірник статей та матеріалів / Упорядник та автор приміток О. Морозов. - К.: Знання України, 2000. - (Сер. "Ніжинська старовина"). Вип. 2. - 2001. - 264 с.
30. Народні пісні Чернігівщини / Записав В.В.Дубравін. -упор. В.Г.Дубравіна. - Чернігів, 2001.- 350 с.
31. Ніжин // Дні міст України на www.calend.ru
32. Ніжин // Чернігівщина:Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького)., К.: УРЕ, 1990, стор. 493
33. Підгорбунський М.А. Кобзарський рух в Україні (ХVІ-ХІХ ст.) / Автореф. дис. … канд. істор. наук. - К., 2004. - 19 с.
34. Підприємства міста на Сайт міста Ніжин
35. Проценко Андрій: Життєпис. Спогади / Упоряд. та комент.: І.Д. Гамкало, Л.А.Проценко. - К.: Муз. Україна. -1990. - 280 с.
36. Проценко Ф. Мистецькі спомини. - Ніжин, 1993. - 56 с.
37. Проценко Ф. Мистецькі спомини. 1880-1930. - Ніжин, 1993. - 59 с.
38. Рожок В.І. Музика і сучасність: Монографічні дослідження, науково-популярні, критичні та публіцистичні твори. -К.: Пошуково-видавниче агентство "Книга пам'яті України". -2003. - 220 с.
39. Самойленко Г. Організатор музичної справи у Ніжині Б. Л. Вержиківський // Поляки в Ніжині: Збірник статей та матеріалів. - Вип. 2 / Відп. ред. Ф.Бєлінська. - Ніжин: TOB "Видавництво" Аспект-Поліграф", 2004. - С. 133.
40. Самойленко Г. Театральне та музичне життя Х\"П -XX століть. Нариси культури: - ч.2. - Ніжин, 1995. - 165 с.
41. Самойленко Г.В. Марія Заньковецька і театральне життя Ніжина // Література та культура Полісся: Ніжинська вища школа. Вин.5. / Від ред. і упорядник Г.В.Самойленко. - Ніжин: НДШ, 1994. - С. 3-57.
42. Семенова M.B. До питання про етнічні меншини у Ніжині та їх етнокультурний розвиток /7 Література та культура Полісся. - Вип. 18. / Відп. ред. і упорядник Г.В.Самойленко. - Ніжин: НДПУ, 2001. - С.49-56.
43. Синиця 1.1. Літургійні та церковні піснеспіви. - Ніжин, 2004. 147 с.
44. Синиця 1.1. Україно, тьохни солов'їно!: Вокально-хорові твори для народного хору у супроводі баяну / Музична редакція і вступне слово О.А. Кавунник. - Ніжин, 2006. - 129 с.
45. Синиця І.І. Україно, тьохни, солов'їно! Вокально-хорові твори для народного хору у супроводі баяну. - Ніжин, 2006. - 129 с.
46. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921): Наукове видання. - К.: Темпора, 2007. - 335 с.
47. Туристичний потенціал Ніжину // ст. З Чернігова до Ніжина: Шляхами Миколи Гоголя // газ. "Високий Вал" (м. Чернігів) за 13 жовтня 2008 року
48. Хойнацкий А.Ф. Институтская Свято - Олександровс-кая церковь в городе Нежине (историко-статистический очерк) Чернигов, губернская типография, 1877, 15 с.
49. Хойнацький А.Ф. Очерк истории нежинского Благовещенского монастыря. - Нежин, 1906. - С. 53.
50. Чернігівщина. Енциклопедичний довідник / За ред. A.B. Кудрицького. - К.: Українська Радянська Енциклопедія ім. М.П.Бажана, 1990. - 1006 с.